28ena Biennal d’Art de Meliana 2021 · Escultura

1. Poden concursar-hi els artistes i les artistes que així ho desitgen sense distinció de nacionalitat.

2. Cada artista podrà presentar-hi una única obra, la tècnica i la tendència de la qual serà lliure. S’admeten instal·lacions de xicotet format.

3. Encara que les dimensions de les obres són de lliure elecció, es recomana un màxim de 2 m i un mínim de 0,5 m per a escultures. I per a les instal·lacions es recomana que no ocupen més de 9 m² ni més de 4 m lineals.

4. L’obra premiada i els drets de reproducció passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Meliana que a més, podrà adquirir les obres que considere, encara que no hagen estat premiades, sempre que els i les artistes hi estiguen d’acord.

5. Es lliurarà un premi únic de 4.500 € no fraccionable. L’import del premi estarà subjecte a la retenció legal que siga procedent i a la resta de normativa fiscal vigent en el moment del lliurament. El pagament es realitzarà per mitjà de transferència bancària.

6. El termini de presentació de les obres serà del 3 al 7 de maig, en horari de 9 a 15 hores, en l’edifici del Servei de Cultura-IMC, plaça de la Cultura, 4. 46133-Meliana.

Per al lliurament de les obres:

6.1.- Si és presencial per part de l’autor, junt amb l’obra caldrà presentar per registre d’entrada al Servei de Cultura de l’Ajuntament de Meliana, plaça de la Cultura 4, la següent documentació:

1- Una instància genèrica on es farà constar la petició de participació en la 28ena Biennal d’Art de Meliana, les dades de l’autor/a, cognoms i nom, telèfon i adreça i correu electrònic.
2- DNI, NIE o passaport escanejat.
3- Una fotografia de l’obra.
4- La fitxa tècnica de la mateixa (segons model adjunt).

6.2.- Si és per servei de missatgeria o persona autoritzada, caldrà que l’autor prèviament haja presentat per registre d’entrada en seu electrònica de l’Ajuntament de Meliana tota la documentació que consta al punt 6.1. El document justificatiu del registre s’ha de presentar en el moment es faça el lliurament de l’obra. Els gastos ocasionats per la tramesa de les obres hauran d’anar a càrrec de cada autor o autora.

7. Al dors o en un lloc no visible de l’obra, s’haurà de col·locar la fitxa tècnica de l’obra, que es pot descarregar del web <www.imcmeliana.com>.

8. El Servei de Cultura-IMC de l’Ajuntament de Meliana no es farà responsable de les pèrdues o dels deterioraments que puguen patir les obres, no obstant això, hi dedicarà la màxima atenció possible.

9. L’exposició amb les obres seleccionades s’inaugurarà el divendres 14 de maig de 2021, a les 19.00 hores, moment en què s’anunciarà la decisió del jurat i es lliurarà el premi. L’exposició estarà oberta al públic amb l’horari de visites que es detallarà, fins l’11 de juny, a la Sala d’Exposicions del Servei de Cultura-IMC. L’acte públic es realitzarà sempre que la situació sanitària provocada pel COVID-19 ho permeta.

10. La composició del jurat qualificador es farà saber en el moment adequat. La seua decisió serà inapel·lable. El jurat es reserva la facultat d’interpretar estes bases en cas de dubte.

11. Del 14 al 23 de juny de 2021 es podran retirar les obres mitjançant la presentació del document de registre corresponent, de 9 a 15 hores, a l’edifici del Servei de Cultura-IMC, plaça de la Cultura 4 de Meliana. El Servei de Cultura-IMC no es farà responsable de l’embalatge de l’obra ni de les pèrdues o deterioraments que puguen sofrir les obres en la seua tornada a l’autor.

12. Totes les obres que, en el termini esmentat en l’apartat anterior, no s’hagen retirat, s’emmagatzemaran durant un termini màxim d’un mes. Els artistes i les artistes que després d’este període no hagen retirat les obres perdran el dret a reclamar-les i serà el Servei de Cultura-IMC de l’Ajuntament de Meliana l’entitat que en decidirà el destí.

13. La participació en esta Biennal suposa la total acceptació d’estes bases.

Share This