Escola d’Estiu 2020 · Meliana

Escola d'Estiu de Meliana 2020

 

L’Escola d’Estiu es farà si la Comunitat Valenciana entra en Fase 3, i si les mesures establides pel govern ho permeten. Ara mateix, aquesta proposta està redactada d’acord amb les directrius del Ministeri de Sanitat (BOE núm. 153 de 30 de maig de 2020, Ordre SND/458/2020, Capítol XII, Condicions per a la realització d’activitats de temps lliure adreçades a la població infantil i juvenil). Totes les indicacions, mesures i aspectes recollits en el document i en els annexos podran ser revisats de forma continua en funció de l’evolució del context d’afecció i desescalada de la situació generada per la COVID-19, així com allò indicat per les autoritats sanitàries.

L’oferta de places s’adequarà a les estipulades en la normativa en el moment de passar a Fase 3, quant a ràtios i aforament màxim. S’organitzarà en grups reduïts, amb un màxim de 9 i el monitor o monitora.Per motius de seguretat de les persones participants i per minimitzar la possibilitat de contagis, l’organització podrà reduir les ràtios en les edats d’infantil i per atendre menors amb diversitat funcional.

Per raons sanitàries i de seguretat de les persones participants en situació de Covid-19, enguany no es faran les activitats de: piscina, jocs esportius, jocs d’aigua comunitaris, ni Espai sa. I tampoc s’oferta el servei de menjador ni la matinera. Els protocols per a menjadors escolars no estan establerts ni adaptats encara, i l’empresa que ens ofereix el servei de menjador no pot oferir el servei amb garanties per a complir la normativa. Quant a la matinera, no disposem d’un espai al centre amb les dimensions necessàries per garantir la distancia social i evitar interaccions entre components de diferents grups, tal com s’estableix en la normativa aplicable.

 2 QUINZENES:
1a DEL 6 AL 17 DE JULIOL
2a DEL 20 AL 31 DE JULIOL

MATRÍCULES DE L’11 AL 17 JUNY 2020:
1) Poden participar en l’activitat menors que hagen cursat el 2019-2020: segon curs de segon cicle d’infantil (4anys), tercer curs de segon cicle d’Infantil (5 anys), i els cursos de primer a sisè de Primària.

2) Cada participant podrà optar només a una única quinzena. Si finalitzat el període de matrícula existiren places no adjudicades per a alguna de les dues quinzenes, podran acceptar-se matrícules a les dues quinzenes de participants per a casos de conciliació, que caldrà acreditar amb el contracte laboral dels dos progenitors. Per a famílies monoparentals que acrediten aquesta condició, el contracte del progenitor custodi.

3) La matrícula serà telemàtica. Al correu electrònic: escolaestiu@imcmeliana.com que estarà actiu l’11 de juny a les 09.00 hi es desactivarà el 17 de juny a les 23.59 h.

4) El pagament de la matrícula es realitzarà per càrrec bancari al número de compte facilitat en la petició. El cobrament es farà efectiu per l’organització quan es tinga la confirmació de realització de l’Escola d’Estiu.

5) No s’admetran peticions fora del termini.

6) No s’admetran peticions que no estiguen degudament emplenades, signades i que no annexen tota la documentació requerida.

 

Documentació:
Per a formalitzar la matrícula cal enviar un correu electrònic per cada participant a escolaestiu@imcmeliana.com adjuntant els següents documents degudament emplenats i signats per la mare, pare o tutor legal.

1) Full de matrícula emplenat i signat
2) Còpia SIP del participant
3) Fotografia carnet de la persona participant (al full de matrícula o en document adjunt)
4) Còpia de la primera fulla de la llibreta o del compte electrònic amb dades bancàries: titular i IBAN.
5) Fotocòpia contracte laboral progenitors o nòmina del mes de maig 2020 per a optar a plaça les dues quinzenes, si hi haguera places disponibles.
6) Declaració responsable emplenada i signada

El full de matrícula, el model de declaració responsable i les normes generals de funcionament podeu descarregar-ho ací.

LES CONSULTES SOLS S’ATENDRAN TELEFÒNICAMENT AL 961 496 070 DE 9.00 A 14.00 H DE DILLUNS A DIVENDRES I TELEMÀTICAMENT A escolaestiu@imcmeliana.com

Criteris de preferència per a l’admissió:
1) Unitat familiar o progenitor/a custodi empadronats a Meliana (incloent el candidat)
En primer lloc, tindran preferència les sol·licituds de plaça la unitat familiar o el progenitor custodi de les quals tinguen l’empadronament a Meliana.
2) Germans i/o germanes que tinguen plaça confirmada en l’Escola Estiu.
En cas que aplicat el criteri 1) de preferència continuen existint places no adjudicades definitivament, tindran preferència qui tinguen germans i/o germanes amb plaça ja confirmada.
3) Domicili laboral del pare, mare o tutor/a legal a Meliana.
Si aplicats els criteris 1) i 2) de preferència continuen existint places no adjudicades definitivament, tindran preferència les persones sol·licitants de plaça, el pare, la mare o el tutor o la tutora legal dels quals, tinguen el seu domicili laboral a Meliana.
Si fora necessari, es demanarà la documentació que acredite els criteris anteriors.
Les situacions d’empat es dirimiran pel número de registre d’entrada de presentació de la matrícula, tenint preferència qui primer va presentar en el registre la seua sol·licitud.

 

Condicions de participació en situació COVID-19:
1) És obligat l’ús de mascareta, respectar la distància social i seguir les mesures d’higiene i seguretat contemplades a les normes de funcionament de l’escola.
2) No podrà assistir a l’Escola d’Estiu cap alumne/a que tinga símptomes compatibles amb COVID-19 (febra, tos o dificultat respiratòria); que haja donat positiu en COVID-19 els darrers 14 dies; ni que haja estat en contacte estret amb algun cas positiu en COVID-19 els 14 dies anteriors, i estant obligats a informar a les persones responsables de l’activitat.
3) Les persones participants i les seues responsables legals acceptaran totes les condicions de les normes de funcionament, es comprometen a complir-les i en tot moment seguiran les indicacions de les persones responsables de l’escola. L’incompliment de les mateixes pot ser causa d’expulsió, per un període equivalent a la gravetat de la infracció, sense dret a la devolució de la taxa.
4) Les persones participants i les seues responsables legals es comprometen a complir els protocols de seguretat i mesures personals d’higiene i prevenció obligatòries. L’incompliment de les mateixes pot ser causa d’expulsió, per un període equivalent a la gravetat de la infracció, sense dret a la devolució de la taxa.
5) Els participants que pertanyen a grups vulnerables o conviuen amb una persona vulnerable per: edat, per estar embraçada, o patir afeccions mèdiques anteriors (hipertensió arterial, malalties cardiovasculars, diabetis, pulmonars cròniques, càncer o immunodepressió, sí poden participar en l’activitat, sota la seua responsabilitat. Fet que faran constar per escrit amb una declaració responsable o mitjançant la presentació d’informe mèdic que certifique l’autorització a la participació.
6) Les persones responsables de l’activitat controlaran la temperatura dels participants a l’entrada de les instal·lacions i al llarg del temps que dure l’activitat. També l’adequat compliment de tots els protocols i les normes de seguretat establides. Cas de detectar febra, tos o dificultat respiratòria no podrà participar en l’activitat.
7) Si un participant presenta símptomes compatibles amb Covid-19, s’informarà a la seua família o tutors legals, se portarà a un espai separat i se li col·locarà una mascareta quirúrgica. S’avisarà al Centre de Salut qui serà el responsable de fer la valoració clínica i els tràmits pertinents establerts. Se seguiran en tot moment les indicacions que el personal sanitari i les autoritats sanitàries indiquen quant a la suspensió de l’activitat o altre tipus de mesures a adoptar.

 

Activitats:
Tallers
Arquilectures
Jocs populars
Taller còmic

 

Preus:
Matrícula per quinzena
(Preu per a dos setmanes per participant)
40 € per participant
70 € dos germans
105 € tres germans

 

Lloc:
CEIP EL CRIST DE MELIANA i 

 

Horaris:
9.30 / 10.00  – ENTRADA GRADUAL A L’ESCOLA
10.00 / 13.00 – ACTIVITATS
13.00 / 13.30 – EIXIDA GRADUAL A L’ESCOLA

 

Share This