Escola d’Estiu 2022 · Meliana

ESCOLA D'ESTIU DE MELIANA 2022

El joc és una eina fonamental d’aprenentatge en totes les etapes de la nostra vida i s’ha utilitzat en totes les cultures, durant tota la història, per a reforçar coneixements i afermar habilitats adquirides, sobre tot, durant l’etapa infantil i juvenil. Amb el joc adquirim habilitats psicomotrius, cognitives, afectives i, a més, podem treballar valors democràtics i de participació, sense oblidar el plaer de jugar per jugar.

En aquesta Escola, les persones participants podran gaudir a diari mentres fan nous descobriments, adquireixen noves experiències i fan noves amistats, ja que amb el joc també enfortim la capacitat de relació social.

Enguany, les mesures sanitàries en relació a la COVID-19, es regiran pels protocols sanitaris que estiguen en vigor al moment de l’inici de l’Escola i que estiguen redactats pels organismes competents.

MATRÍCULES: DEL 25 al 27 DE MAIG DE 2022

QUAN ES REALITZA L’ESCOLA D’ESTIU I L’ESTIU URBÀ:

Tres setmanes úniques, del 4 al 22 de juliol de 2022

DOCUMENTACIÓ:

Per a formalitzar la matrícula, cal presentar els següents documents degudament emplenats i signats per la mare, pare o tutor legal.

 1. Sol·licitud general, emplenada i signada

 2. Full de sol·licitud de plaça, emplenat i signat

 3. Còpia SIP del participant

 4. Fotografia tamany carnet de la persona participant (al full de matrícula o en document adjunt)

 5. Declaració responsable emplenada i signada

 6. Comprovant del pagament de les taxes de matrícula

Tota la documentació i la normativa necessària per a formalitzar la matrícula la podeu descarregar a l’apartat «DOCUMENTACIÓ A DESCARREGAR PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA» 

ON PODEM FER LA MATRÍCULA PER A LA ESCOLA D’ESTIU I L’ESTIU URBÀ 2022?

PRESENCIALMENT A l’ESPAI JOVE (CARRER LA FONT, 9 DE MELIANA) DIMECRES 25 I DIJOUS 26 DE 9.00 A 14.00 H I DE 16.00 A 20.00 H. DIVENDRES 27 DE 9.00 A 14.00 H.

DE FORMA ELECTRÒNICA PODEU FER LA MATRICULA A LA SEU ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE MELIANA (IGUALMENT NECESSITAREU REPLEGAR PRÈVIAMENT EL FULL D’AUTOLIQUIDACIÓ EN LES OFICINES DE L’ESPAI JOVE I PAGAR L’ENTITAT BANCÀRIA)

COM POTS SOL·LICITAR LA MATRÍCULA DE FORMA ELECTRÒNICA?

Per fer la matrícula de forma electrònica heu de disposar de Certificat Electrònic en vigor instal·lat al vostre equip. Si no el teniu, podeu sol·licitar-lo a l’Ajuntament de Meliana (amb cita prèvia telefonant al 961 490 065) o a qualsevol oficina Punt de Registre d’Usuari amb el NIF/NIE o pasaport en vigor.

També necessiteu tindre descarregada i instal·lada l’aplicació gratuïta de l’estat Autofirma per poder signar posteriorment la documentació. L’aplicació està disponible per a Windows, MacOS i Linux i la podeu descarregar ací.

Posteriorment cal entrar a la «Seu Electrònica de l’Ajuntament de Meliana«, i dins l’apartat «Trámites Destacados» cal fer clic a «Registro Electrónico/Presentación Instancia General». Una vegada dins del formulari heu d’anar completant la informació que vos demanarà i incorporant els arxius adjunts sol·licitats.

Comproveu que teniu tota la documentació emplenada i signada abans d’iniciar el procés:

 1. Sol·licitud general, emplenada i signada
 2. Full de sol·licitud de plaça, emplenat i signat
 3. Còpia SIP del participant
 4. Fotografia tamany carnet de la persona participant (al full de matrícula o en document adjunt)
 5. Declaració responsable emplenada i signada
 6. Comprovant del pagament de les taxes de matrícula
Tota la documentació i la normativa necessària per a formalitzar la matrícula la podeu descarregar a l’apartat «DOCUMENTACIÓ A DESCARREGAR PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA». EL FULL D’AUTOLIQUIDACIÓ CAL REPLEGAR-LO A LES OFICINES DE L’ESPAI JOVE (c/ la Font, 9 de Meliana).

PREUS:

Matrícula única
65 € per participant
110 € dos germans
135 € tres germans

Menjador per setmana 25€
(Preu per setmana completa, de dilluns a divendres, per participant)

Menjador dia solt 7€
(Abonar en metàl·lic el mateix dia)

Matinera, tres setmanes 20€

CRITERIS D’ADMISSIÓ:

Si el nombre de peticions de matrícules supera les places ofertades en cadascuna de les activitats, s’aplicaran els següents criteris de preferència en l’admissió:

1) Unitat familiar o progenitor/a custodi empadronats a Meliana (incloent la persona candidata). En primer lloc, tindran preferència les sol·licituds de plaça, la unitat familiar o el progenitor/a custodi de les quals tinguen l’empadronament a Meliana.

2) Germans i/o germanes que tinguen plaça confirmada en l’Escola Estiu o Estiu Urbà. Cas que aplicat el criteri 1) de preferència continuen existint places no adjudicades definitivament, tindran preferència qui tinguen germans i/o germanes amb plaça ja confirmada en qualsevol de les altres activitats.

3) Domicili laboral del pare, mare o tutor/a legal a Meliana. Si aplicats els criteris 1) i 2) de preferència continuen existint places no adjudicades definitivament, tindran preferència les persones sol·licitants de plaça, el pare, mare o tutor/a legal dels quals, tinguen el seu domicili laboral a Meliana.

Si fora necessari, es demanarà la documentació que acredite els criteris anteriors. Les situacions d’empat es dirimiran pel número de registre d’entrada de presentació de la matrícula, tenint preferència qui primer va presentar en el registre la seua sol·licitud.

 

DEVOLUCIÓ DE TAXES:

La taxa de matrícula, menjador i matinera són una reserva de plaça i no tenen opció a devolució. Només tindran dret a la devolució de l’import pagat, les sol·licituds, una vegada cobertes les places ofertades, es queden fora.

ACTIVITATS

Jocs esportius
Tallers
Grans jocs
Jocs interculturals
Jocs de taula
Jocs populars
Ginkanes
Jocs d’aigua i piscina

HORARIS

8.00 a 9.30 h   Escola Matinera
9.30 a 10.00 h   Entrada
10.00 a 13.30 h   Activitats
13.30 h   Eixida
13.30 a 14.30 h   Menjador

 

LLOC ON ES REALITZARÀ L’ESCOLA D’ESTIU:

CEIP MEDITERRANI, IES LA GARRIGOSA I POLIESPORTIU MUNICIPAL

CEIP MEDITERRANI

IES LA GARRIGOSA

POLIESPORTIU MUNICIPAL

LES CONSULTES S’ATENDRAN PRESENCIALMENT A L’ESPAI JOVE,
TELEFÒNICAMENT AL 672 112 870 I TELEMÀTICAMENT A
escolaestiu@imcmeliana.com

Share This