Escola d’Estiu 2021 · Meliana

Banner Escola Estiu 2021

TELÈFON DE CONTACTE DURANT L’ESCOLA D’ESTIU:
96 149 61 35

HORARIS D’ENTRADES I D’EIXIDES A L’ESCOLA D’ESTIU

PRIMERA QUINZENA: 

 

SEGONA QUINZENA:

PORTES I ACCESOS A L’ESCOLA D’ESTIU I ESTIU URBÀ:

HORARIS DE PISCINA I JOCS D’AIGUA PER A LES 2 QUINZENES:

Vos comuniquem que la reunió informativa per a les famílies serà el pròxim dimarts 22 de juny al Centre Cultural Rausell, amb el següent horari:

•    De I1 a P3: a les 18:30 hores.
•    De P4 a EU: a les 19:30 hores.

És obligatori l’ús de la mascareta, així com, només podrà assistir a dita reunió un familiar per participant.

COMUNIQUEM QUE TOTS ELS XIQUETS I XIQUETES QUE HAN PRESENTAT PETICIÓ DE MATRÍCULA PER A L’ESCOLA D’ESTIU I ESTIU URBÀ 2021, ESTAN ADMESSOS.

Jugar no és perdre el temps. El joc té un valor extraordinari a nivell educatiu en el desenvolupament i la maduració de les persones. És una necessitat bàsica per a trobar amistats, per a impartir valors i, sobretot, és una experiència lúdica en la qual es troba el plaer pel simple fet del joc pel joc.

Enguany, en l’Escola d’Estiu i l’Estiu Urbà recuperarem l’espai del joc en totes les seus vessants; joc simbòlic, joc de regles, joc de construcció. Però amb distància, mascareta i totes les mesures de prevenció que siguen necessàries per a evitar contagis per la COVID-19.

Volem que les persones participants es divertisquen, es relacionen, s’emocionen, imaginen, descobrisquen el seus talents i aprenguen valors.

Per raons de seguretat de les persones participants, les activitats de piscina i de jocs esportius es voran reduïdes i, sobretot, adaptades a les actuals circumstàncies, però sí que estaran presents en la programació d’activitats.

L’Escola d’Estiu i l’Estiu Urbà es farà adaptada a les mesures de prevenció de contagis per la COVID-19 i es realitzarà si les condicions sanitàries ho permeten.

MATRÍCULES DEL 31 DE MAIG AL 4 DE JUNY

QUAN ES REALITZA L’ESCOLA D’ESTIU I L’ESTIU URBÀ:

Del 5 al 30 de juliol de 2021, les matrícules es poden fer d’una o dos quinzenes
 • 1a quinzena, del 5 al 16 de juliol de 2021
 • 2n quinzena, del 19 al 30 de juliol de 2021

CONDICIONS PER A PARTICIPAR

Poden participar en l’activitat els menors que hagen cursat el 2020-2021: de primer a tercer curs de segon cicle d’infantil (3, 4 i 5 anys), els cursos de primer a sisé de Primària i, per a l’Estiu Urbà, primer i segon de l’ESO.

 

 • La matrícula es podrà tramitar per la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Meliana (Reviseu l’apartat «Com pots sol·licitar la matrícula de forma electrònica») i de forma presencial a l’IMC (plaça de la Cultura, 4) amb Cita Prèvia a partir del dia 25 de maig telefonant al 96 149 60 70
 • No s’admetran peticions fora de termini.
 • No s’admetran peticions que no estiguen degudament emplenades, signades i que no annexen tota la documentació requerida.

DOCUMENTACIÓ:

Per a formalitzar la matrícula, cal presentar els següents documents degudament emplenats i signats per la mare, pare o tutor legal.

 1. Sol·licitud general, emplenada i signada
 2. Full de sol·licitud de plaça, emplenat i signat
 3. Còpia SIP del participant
 4. Fotografia tamany carnet de la persona participant (al full de matrícula o en document adjunt)
 5. Còpia del primer full de la llibreta o del compte electrònic amb dades bancàries: titular, DNI i IBAN
 6. Còpia del DNI de la persona titular del compte bancari
 7. Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA
 8. Declaració responsable emplenada i signada

Tota la documentació i la normativa necessària per a formalitzar la matrícula la podeu descarregar a l’apartat «DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A FORMALITZAR LA MATRÍCULA» 

COM POTS SOL·LICITAR LA MATRÍCULA DE FORMA ELECTRÒNICA?

Per fer la matrícula de forma electrònica heu de disposar de Certificat Electrònic en vigor instal·lat al vostre equip. Si no el teniu, podeu sol·licitar-lo a l’Ajuntament de Meliana (amb cita prèvia telefonant al 961 490 065) o a qualsevol oficina Punt de Registre d’Usuari amb el NIF/NIE o pasaport en vigor.

També necessiteu tindre descarregada i instal·lada l’aplicació gratuïta de l’estat Autofirma per poder signar posteriorment la documentació. L’aplicació està disponible per a Windows, MacOS i Linux i la podeu descarregar ací.

Posteriorment cal entrar a la «Seu Electrònica de l’Ajuntament de Meliana«, i dins l’apartat «Ciutadania» cal fer clic a la icona verda «Instància Genèrica». Una vegada dins del formulari heu d’anar completant la informació que vos demanarà i incorporant els arxius adjunts sol·licitats per l’IMC. Comproveu que teniu tota la documentació emplenada i signada abans d’iniciar el procés:

• Sol·licitud general, emplenada i signada
• Full de sol·licitud de plaça, emplenat i signat
• Còpia SIP del participant
• Fotografia tamany carnet de la persona participant (al full de matrícula o en document adjunt)
• Còpia del primer full de la llibreta o del compte electrònic amb dades bancàries: titular, DNI i IBAN
• Còpia del DNI de la persona titular del compte bancari
• Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA
• Declaració responsable emplenada i signada

Tota la documentació i la normativa necessària per a formalitzar la matrícula la podeu descarregar a l’apartat «DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A FORMALITZAR LA MATRÍCULA».

PREUS:

Matrícula per quinzena
45 € per participant
75 € dos germans
90 € tres germans

Menjador per setmana 25€
(Preu per setmana completa, de dilluns a divendres, per participant)

 Matinera per quinzena 15€

El pagament es realitzarà per càrrec bancari al número de compte facilitat en la petició.
El cobrament es farà efectiu per l’organització a partir del 20 de juny de 2021.

 

DEVOLUCIÓ DE TAXES:

La taxa de matrícula és una reserva de plaça i no té opció a devolució.

ON PODEM FER LA MATRÍCULA PER A LA ESCOLA D’ESTIU I L’ESTIU URBÀ 2021?

Seu electrònica de l’Ajuntament de Meliana (feu clic ací)
IMPORTANT: Reviseu l’apartat «Com pots sol·licitar la matrícula de forma electrònica»

Amb cita prèvia a l’IMC (Plaça de la Cultura, 4 de Meliana).
La cita prèvia es podrà fer a partir del dia 25 de maig telefonant al 96 149 60 70

ACTIVITATS

Tallers

Arquilectures

Jocs populars

Jocs esportius

Piscina

HORARIS

8.00 a 9.30 h   Matinera
9.30 a 10.00 h   Entrada gradual
10.00 a 13.00 h   Activitats
13.00 a 13.30 h   Eixida gradual
14.30 a 15.00 h   Eixida del menjador

 

LLOC ON ES REALITZARÀ L’ESCOLA D’ESTIU:

CEIP EL CRIST DE MELIANA I POLIESPORTIU MUNICIPAL

OFERTA DE PLACES:  Quant a les ràtios i l’aforament, l’oferta s’adaptarà a la normativa vigent en el moment de la matrícula.

 

CAS DE SUPERAR LES PLACES DISPONIBLES, S’APLICARAN ELS SEGÜENTS CRITERIS D’ADMISSIÓ:

1) Unitat familiar o progenitor/a custodi empadronats a Meliana (incloent-hi el candidat)

En primer lloc, tindran preferència les sol·licituds de plaça la unitat familiar o el progenitor custodi de les quals tinguen l’empadronament a Meliana.

2) Germans i/o germanes que tinguen plaça confirmada en l’Escola Estiu.

Cas que aplicat el criteri 1) de preferència continuen existint places no adjudicades definitivament, tindrà preferència qui tinga germans i/o germanes amb plaça ja confirmada.

3) Domicili laboral del pare, mare o tutor/a legal a Meliana.

Si aplicats els criteris 1) i 2) de preferència continuen existint places no adjudicades definitivament, tindran preferència les persones sol·licitants de plaça, el pare, la mare o el tutor o la tutora legal dels quals tinguen el seu domicili laboral a Meliana.

Si fora necessari, es demanarà la documentació que acredite els criteris anteriors.

Les situacions d’empat es dirimiran pel número de registre d’entrada de presentació de la matrícula, tenint preferència qui primer va presentar en el registre la seua sol·licitud.

LES CONSULTES SOLS S’ATENDRAN TELEFÒNICAMENT AL 961 496 070 DE 9.00 A 14.00 H DE DILLUNS A DIVENDRES I TELEMÀTICAMENT A  escolaestiu@imcmeliana.com

Share This