Servei de Cultura-Institut Municipal de Cultura (IMC) de l’Ajuntament de Meliana

A finals dels anys 80 l’Ajuntament de Meliana crea un organisme autònom, l’Institut Municipal de Cultura de Meliana (IMC) que des de aleshores ha gestionat, potenciat i promocionat els projectes i les activitats culturals del municipi. Organisme que compta amb una trajectòria amplament consolidada i reconeguda per la resta d’administracions, sectors culturals i, més important encara, la ciutadania de Meliana. Durant aquests anys, s’ha mantes una oferta cultural estable en les diferents disciplines de les arts, plàstiques, escèniques i literàries a més d’assumir nous reptes i propostes en el transcurs d’aquests 30 anys d’existència.

Els canvis normatius i legislatius dels darrers anys en diferents àmbits han fet que en 2020 l’Ajuntament de Meliana dissolga administrativament l’organisme autònom i integre a partir de 2021 dins de la seua estructura el Servei de Cultura-Institut Municipal de Cultura amb totes les atribucions, aspectes i recursos que s’han demostrat vàlids per a la gestió i la promoció cultural en Meliana.

Les atribucions d’aquest servei són les mateixes que es duien endavant com a organisme autònom, i que a títol enunciatiu son: organització i gestió de les escoles municipals; recolzament a les associacions i entitats culturals del municipi; promoció i difusió de les arts plàstiques, escèniques, cinema, audiovisual i la literatura; elaboració d’un programa cultural anual; organització, gestió i divulgació de la biblioteca municipal; promoció i divulgació del patrimoni industrial de mosaic de Nolla; gestió i actualització de l’Inventari de Bens de Caràcter Cultural; gestió de la Col·lecció Museogràfica d’Art de Meliana; gestió i utilització dels centres/edificis culturals: Centre Cultural Rausell, Casa de la Cultura, edifici Institut Municipal de Cultura i el Palauet Nolla; i gestió del Consell de Cultura Municipal. A més de tots aquells projectes culturals nous que puguen esdevindre de la demanda ciutadana, de les propostes dels membres del Consell de Cultura o de les iniciatives de l’equip tècnic.

Personal:
El Servei de Cultura-Institut Municipal de Cultura (IMC) de l’Ajuntament de Meliana està integrat pels següents llocs de treball.

Tècnica de Gestió Cultural
Coordinadora biblioteca
Dissenyador gràfic
Auxiliar administrativa
Auxiliar de biblioteca
Recolzament activitats culturals
Conserge

Consell de Cultura de Meliana:

Es crea el Consell de Cultura de Meliana, com a òrgan assessor de l’Ajuntament de Meliana en matèria de cultura, d’acord amb el reglament aprovat definitivament i publicat al BOPV de 29 de desembre de 2020.

Per resolució d’alcaldia es designen els vocals del Consell de Cultura de Meliana per a la legislatura 2019-2023, conformat per les següents persones:

 

  • José Antonio Orts Ruiz
  • Maria Isabel Pla López
  • Maria Jesús Bolta Bronchú
  • Maria de los Llanos Martínez Lozano
  • Salvador Garrigues Mateo
  • Gema Ros Cardells
  • Victoria Caterina Diez Orts
  • Vicente Nogueroles Gaona
  • President: Josep Mateu Lahoz
Share This