PLIM – Premi Literari Infantil de Meliana

21é PREMI DE LITERATURA INFANTIL DE MELIANA – PLIM

ACTA 21 PREMI DE LITERATURA INFANTIL DE MELIANA – 2021

Banner PLIM 2021
Banner PLIM 2021

21é PREMI DE LITERATURA INFANTIL DE MELIANA

1. Aquestes bases tenen com a finalitat regular la concessió del Premi de Literatura Infantil de Meliana (PLIM) en la seua XXI edició, convocat pel Servei de Cultura-IMC de l’Ajuntament de Meliana (IMC).

2. Al present premi es podran presentar les persones físiques majors d’edat, sense distinció de nacionalitat.

3. Se n’exclouran les persones que hagen obtingut el premi respectiu en l’edició immediata anterior.

4. Les obres presentades han de ser originals i inèdites, escrites en valencià i adequades per a lectors infantils d’entre els 9 i els 12 anys. No es consideraran originals i inèdites les traduccions o adaptacions d’altres obres.

5. Cada concursant podrà presentar-hi una sola obra de narrativa infantil.

6. S’ha de presentar mecanografiada en lletra Times New Roman, cos 12 a espai i mig (35 línies impreses per una sola cara), amb una extensió mínima de 20 fulls de grandària DIN A4 i màxima de 30.

7. Per al lliurament presencial o per correu certificat: caldrà presentar per registre d’entrada en l’Ajuntament de Meliana una instància genèrica on es farà constar la petició de participació en el XXI PLIM, amb tres exemplars dels originals impresos, amb les pàgines numerades i en perfectes condicions de lectura. Totes les obres es presentaran amb pseudònim, i caldrà adjuntar-hi una plica tancada. A l’exterior de la plica constarà el pseudònim i el títol de l’obra, i a l’interior les dades de l’autor/a, cognoms i nom, telèfon i adreça, a més d’una fotocòpia del DNI, NIE o passaport. La plica només s’obrirà en el cas que resulte l’obra guanyadora. Si el lliurament és per correu certificat, els treballs hauran de dirigir-se al Servei de Cultura-IMC de l’Ajuntament de Meliana, plaça Major, 1 46133, fent constar al sobre “Premi de Literatura Infantil de Meliana” amb la plica en sobre tancat igualment que en el lliurament presencial.

8. Si el lliurament és per administració electrònica: el lliurament de la documentació serà pel registre electrònic de l’Ajuntament de Meliana. Caldrà omplir una instància genèrica on es farà constar la petició de participació en el XXI PLIM. Totes les obres es presentaran amb pseudònim, i caldrà adjuntar-hi una plica tancada. Amb la petició caldrà adjuntar tres arxius en format PDF. Un correspondrà a l’obra amb pseudònim, l’altre a les dades de l’autor/a, cognoms i nom, telèfon i adreça, i el tercer al DNI, NIE o passaport escanejat.

9. Quedarà automàticament exclosa de la convocatòria qualsevol documentació que no es presente per les vies reglamentades en aquestes bases.

10. El termini de presentació d’obres serà el dia 15 de setembre de 2021.

11. L’autor o autora de l’obra guanyadora rebrà el trofeu d’aquest premi, així com l’import de la dotació econòmica consistent en 2.000 €. El premi no és una bestreta dels drets d’autor de l’edició comercial del llibre. El guanyador o guanyadora podrà ser proposat com a membre del jurat en la següent edició.

12. El premi s’atorgarà a una única obra. L’import del premi estarà subjecte a la retenció legal que siga procedent i a la resta de normativa fiscal vigent en el moment del lliurament. El pagament es realitzarà per mitjà de transferència bancària.

13. L’obra premiada serà publicada per Andana Editorial.

14. L’obra presentada a aquesta edició no podrà concórrer a cap altre premi mentre no es faça públic el veredicte del jurat.

15. El jurat que valorarà les obres presentades en aquesta edició estarà integrat pels components següents: Santiago Diaz i Cano, Maria Jesús Bolta Bronchú i Ricard Peris Ferris.

16. El premi podrà quedar desert.

17. La decisió del jurat serà inapel·lable i es reservarà la facultat d’interpretar les bases en cas de dubte.

18. L’anunci de la decisió del jurat i el lliurament del premi tindrà lloc el dia 21 de novembre de 2021 i coincidirà amb la presentació del conte premiat en la XX edició del Premi de Literatura Infantil de Meliana.

19. Les obres presentades en suport de paper no premiades podran ser retirades personalment pels seus autors/es, o persona degudament autoritzada i acreditada, en el termini d’un mes natural a partir de la data en què es faça pública la decisió del jurat. Per a fer-ho, caldrà presentar-hi justificant del registre d’entrada en l’Ajuntament de Meliana, o bé el resguard de l’enviament de l’oficina de correus corresponent.

20. La participació en aquest concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases.

Santiago Díaz i Cano ha sigut el guanyador del 20é Premi de Literatura Infantil de Meliana (PLIM), amb l’obra La llegenda de Bernat, el pirata malfadat.

El jurat del premi, composat per Enric Lluch Girbés, Maria Jesús Bolta Bronchú i Ricard Peris Ferris, reunits hui a Meliana han fallat el premi, i ho han fet per unanimitat.
Al premi han concorregut un total de 19 escriptors i escriptores de distintes procedències de l’àmbit lingüístic, amb trajectòries literàries contrastades.
Agraïm el treball minuciós dels membres del jurat que ha donat lloc huí a una deliberació rica i profunda.

Per la situació de pandèmia actual l’acte de lliurament del premi i la presentació del llibre guanyador de l’edició de 2019 no es faran. Encara que el llibre ja està editat i en distribució. Tots els anys organitzem un acte amb una participació important de xiquets i xiquetes de Meliana, en col·laboració amb els centres escolars, que enguany no ha sigut possible organitzar. L’ajornem per a l’any vinent però això no ha fet aturar ni l’atorgament del premi ni la publicació del llibre.

PRESENTACIÓ DE L’EDICIÓ DEL CONTE LES MARES DE VALÈRIA
D’ ENRIC LLUCH GIRBÉS, GUANYADOR DEL 19 PREMI LITERARI INFANTIL DE MELIANA (PLIM2019) 

Les mares de Valèria d’Enric Lluch, guanyador del PLIM 2019, ja està editat i compta amb il·lustracions de Carlos Lluch.
Enric Lluch ens regala una tendra història, plena d´humor i humanitat, d’amistat entre generacions d’edats molt diferents. I Carlos Lluch, amb les seues il·lustracions, ha sabut acompanyar un relat actual, d’una nova societat, plural i diversa.
Andana editorial ha fet una publicació bonica i acurada que arrodoneix el resultat de l’obra del nostre premi literari.
Share This