Promoció del Valencià

Classes de valencià orientades a l’ensenyament del valencià. El curs començarà el 3 de novembre i durarà fins a final de juny. Les classes es programaran en una sessió setmanal de dues hores, de 19:00 a 21:00.

Es treballaran diferents materials (escrits, visuals, audiovisuals) i es proporcionarà a l’alumnat una guia per a ampliar treball des de casa, qui ho desitge.

Centre: Escola d’Ensenyament per a Adults de Meliana
c/ Maria Manglano, 2 · 961 492 392 · fpa@meliana.es

Docent: Lourdes Toledo Lorente

Objectiu general:
Assolir els nivells requerits en les quatre destreses exposades ací baix per tal de presentar-se a les proves de la Junta Qualificadora pertinents als nivells B1 i C1 dins del Marc Europeu Comú de Referència de Llengües.

OBJECTIUS ESPECÍFICS RELACIONATS AMB LES DIFERENTS DESTRESES COMUNICATIVES:

Oral: comprensió oral i parla

Destresa escrita: Producció de textos, diferents tipologies de textos. Treballar el procés d’escriptura seguint diferents models de textos.

Destresa oral i comunicativa: Saber articular un discurs, una exposició, siga un monòleg o interactuar amb un diàleg. Capacitat d’interpretar un discurs, i d’interactuar en una conversa.

Comprensió lectora: Millorar la comprensió de textos de diferents tipus. Capacitat de sintetitzar i contestar a preguntes sobre un text.

Comprensió oral: Comprensió oral de diferents textos. Comprensió activa. Capacitat de síntesi.

METODOLOGIA:
La metodologia inclourà una metodologia activa en la qual es demanarà la participació i implicació de l’alumnat. A més, treballarem a partir del mètode comunicativa, i per tant farem les classes tractant de suggerir situacions de la vida real, connectades amb contextos coneguts per tots: textos i converses de la vida real i temes diversos.

Així mateix triarem un llibre de lectura, o dos, adaptats a cada nivell, per a anar treballant-los al llarg del curs. Tractarem, connectat amb les lectures, de dedicar un mitja hora cada dues setmanes a un club de lectura en valencià, i ací treballem destreses orals i de comprensió lectora.

Així mateix, també llegirem articles de premsa: entrevistes, columnes, reportatges, articles d’opinió i visualitzarem entrevistes interessants, de manera que treballarem forma i contingut.

A partir d’ací establirem debats i treball d’escriptura.

Treballant així reforçarem la gramàtica que, d’altra banda, també treballarem amb exercicis específics.

Aquestes destreses s’adaptaran al nivell de continguts exigits per a cada acreditació, siga B1 o C1.

Matrícula:

La matrícula es realitza al mateix centre al llarg del mes de setembre en l’horari de 18:00 H a 21:00 h. de dilluns a dijous.

Per a inscriure’s s’ha de tindre 18 anys, i és necessari presentar una fotocòpia del DNI, una foto mida carnet i el rebut del pagament de la taxa corresponent.

Si tens entre 16 i 18 anys informa’t al centre de quines opcions de matrícula tens.

Share This